Ofertowanie w Zamówieniach Publicznych • Studia Podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski

Studia ruszają od marca!

Ofertowanie w Zamówieniach Publicznych to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców to pierwszy taki kierunek, dedykowany wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówień publicznych. Zamówienia publiczne nie są klubem dla wybranych podmiotów, ale są możliwością rozwoju, atrakcyjnym rynkiem dostarczenia towarów i usług przez każdy podmiot. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy nie znają rynku zamówień publicznych w Polsce i którzy stawiają pierwsze kroki w przedsiębiorstwach ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.

Kierunek skierowany jest także dla osób, które mają doświadczenie w pracy z ofertowaniem w zamówieniach publicznych. Dla nich to możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań. Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy na temat tego, jakie czynności musi podjąć wykonawca, aby móc się skutecznie ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego. To także okazja do zdobycia umiejętności w zakresie bycia konkurencyjnym na rynku, jak również skutecznego dochodzenia swoich praw przy zastosowaniu przysługujących środków ochrony prawnej.

Atutem studiów jest kompleksowy – pod kątem procesu ofertowania – zakres tematyczny oraz uwzględnienie specyfiki branż, które najczęściej występują na rynku zamówień publicznych. Atutem jest również dobór wykładowców będących ekspertami w tej dziedzinie i posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, co pozwoli na zaprezentowanie poszczególnych zagadnień w sposób jak najbardziej praktyczny. Studia to także platforma wymiany doświadczeń, co z pewnością ułatwi słuchaczom uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania w codziennej pracy.

Zajęcia realizowane są w formule wykładów, warsztatów (case study oraz analiza aktualnego orzecznictwa)

Profil absolwenta:

Studia podyplomowe Ofertowanie w Zamówieniach Publicznych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • znajomości aktualnie obowiązujących w zakresie zamówień publicznych regulacji prawnych i praktyki podyktowanej orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, TSUE,
 • skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • organizowania procesu ofertowania,
 • wykonywania czynności związanych z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Adresaci kierunku:

Grupa docelowa dla kierunku Ofertowanie w zamówieniach publicznych to absolwenci studiów wyższych, którzy:

 • planują podnieść swoje kwalifikacje,
 • starają się o zatrudnienie w działach sprzedaży, wsparcia sprzedaży, działach prawnych firm działających mi.in.: w branży IT, budowlanej, medycznej, usług różnych i ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych,
 • chcą się przebranżowić

Partnerzy kierunku:

 

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

1 Wprowadzenie do zamówień publicznych    10
2 Procedura ofertowania u wykonawcy    10
3 Tryby udzielania zamówień publicznych i czynności podejmowane przez wykonawcę w trakcie postępowania    10
4 Udział wykonawcy w postępowaniu       8
5 Dokumenty przedkładane przez wykonawcę w postępowaniu     10
6 Ofertowanie w postępowaniach na roboty budowlane      8
7 Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej    10
8 Ofertowanie w postępowaniach na dostawy, usługi IT      8
9 Ofertowanie w postępowaniach na rynku medycznym      8
10 Ofertowanie w postępowaniach prowadzonych przez instytucje kultury     10
11 Ocena ofert      10
12 Ofertowanie usług społecznych oraz innych usług      8
13 Partnerstwo publiczno-prywatne w perspektywie wykonawcy     8
14 Negocjacje w postępowaniu     8
15 Umowy zawierane w reżmie PZP     10
16 Umowa o roboty budowlane       8
17 Roszczenia i spory      8
18 Środki ochrony prawnej       8
  ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:    160

 

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach (min. 80%)

 • zaliczenie przedmiotów 

 • zaliczenie końcowego egzaminu ustnego

Koszt studiów (cena po rabacie - 10% za opłatę roczną): 4300 zł

Opłata semestralna: 2365 zł

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

1. Formularz rekrutacyjny - WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) - ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową - POBIERZ
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę - POBIERZ
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

 

 

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14

 

+48 535 164 459
IWONA ZIARNIAK

Opiekun kierunku, wykładowca  

 Ekspert ds. zamówień publicznych, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce). W ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca. Pełnomocnik stron postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor i redaktor książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, autor "Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców", współautor komentarza do nowej ustawy PZP z 2019r. „Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców”  oraz autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięczników Przetargi Publiczne, IT w administracji, IT Profesional; członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Od 2007 roku szkoleniowiec (szkolenia otwarte i zamknięte) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i w Opolu). 

Iwona Ziarniak
Mec. KATARZYNA SKIBA-KURASZKIEWICZ SKIBA-KURASZKIEWICZ

Radca prawy, Partner w Square Kancelaria Prawna. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, praktyk. Świadczy pomoc prawną na rzecz zarówno zamawiających, jak i wykonawców z różnych sektorów gospodarki (branża budowlana, gospodarka odpadami, projektowanie, nadzór, utrzymanie dróg, dostawy).

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowań skargowych. Doradza stronom również na etapie wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych, w tym ocenia zasadność dokonywania zmian w zawartych umowach. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz gospodarki odpadami, jak również uczestniczy jako prelegent w konferencjach branżowych dotyczących tych zagadnień.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne”. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. 

Katarzyna Kuraszkiewicz1
AGNIESZKA SZULAKOWSKA

Prawnik. Kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Praktyk – zamówieniami publicznymi zajmuje się od ponad 10 lat. Swoje doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. 

R1A2483 1
Mec. MAŁGORZATA GOŁYŃSKA-MINKIEWICZ

Radca prawny, specjalistka w obszarze zamówień publicznych, PPP i kontraktów infrastrukturalnych. Wspiera zamawiających i wykonawców w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych po stronie zarówno publicznej jak i prywatnej, m.in. w sektorach IT, energetycznym oraz badań i rozwoju, również w zakresie prawnych aspektów finansowania publicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych ze środków publicznych i prywatnych. 

W ostatnich latach odpowiadała za wytyczne i ramy prawne realizacji projektów PPP w Departamencie PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując jednocześnie obszar doradztwa prawnego dla wspieranych projektów PPP m.in. w sektorach drogowym, budownictwa kubaturowego i sektora portowego. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Szkoleniowiec i autorka licznych publikacji. 

Malgorzata Golynska
JOANNA FILIPIAK

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autorka publikacji i wieloletni praktyk zamówień publicznych, ekspert Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA w dziedzinie prawa zamówień publicznych. 

Joanna Filipiak
Mec. MARTYNA LUBIENIECKA 

Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji z tej dziedziny, były pracownik UZP, trener i doświadczony szkoleniowiec. Praktyk, reprezentujący głównie wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. 

Martyna Lubieniecka
MAGDALENA WEDELSTEDT 

Wieloletni pracownik instytucji kultury, praktyk. Od 2017 r. główny specjalista ds. zamówień publicznych i projektów w Muzeum Piaśnickim w Wejherowie Oddziale Muzeum Stutthof w Sztutowie Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939–1945). Zamówieniami publicznymi w zakresie instytucji kultury zajmuje się od roku 2011.

Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień w kulturze. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. 

portret
Mec. KRZYSZTOF ZEDLEWSKI  

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jsfp i ochrona zdrowia. Doświadczony praktyk i ceniony wykładowca. Od 2005 zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych. 

Krzysztof Zedlewski 1
PIOTR PIEPRZYCA 

Ekspert ds. zamówień publicznych, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. W latach 2004–2007 arbiter na liście Prezesa UZP. Wieloletni praktyk, szkoleniowiec, wykładowca i autor artykułów z zakresu zamówień. Właściciel firmy doradczej PROZAM.  

Piotr Pieprzyca