BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem • Studia Podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 168 godzin
Język wykładowy: polski

Podyplomowe studia BHP realizowane we Wrocławiu, pozwalają poszerzać kompetencje w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy - osobnej dziedziny wiedzy, zajmującej się kształtowaniem właściwych warunków pracy oraz zasadami bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Studia podyplomowe z BHP obejmują zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny: ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, czy bezpieczeństwa technicznego. 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, którzy realizują ten obowiązek, m.in. poprzez zatrudnienie odpowiednio przygotowanych osób w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzanie takim osobom wykonywania zadań tej służby. 

Studia podyplomowe we Wrocławiu obejmujące BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem zapewniają absolwentom kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wzbogaconą o zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończenie podyplomowego BHP na wrocławskiej WSH, daje uprawnienia do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Adresaci kierunku

Realizowane w zakresie BHP studia podyplomowe kierowane są dla osób nieposiadających doświadczenia w branży bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich), chcących zdobyć nowe umiejętności. Studia podyplomowe BHP we Wrocławiu mogą rozpocząć także pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach bhp, chcący uzupełnić kwalifikacje.

 

Profil absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem mogą być zatrudnieni w służbach BHP wszystkich sektorów gospodarki takich, jak m.in.: budownictwo, przemysł maszynowy, szkolnictwo, służba zdrowia, jednostki administracji państwowej i samorządowej. 

Studia podyplomowe BHP, jakie realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie.

Osoba kończąca studia BHP we Wrocławiu posiada m.in. następujące umiejętności:

 • znajomość istotnych postanowień Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu bhp,
 • znajomość podstawowej terminologii,
 • znajomość procedur m.in. powypadkowych, udzielania pomocy przedmedycznej,
 • prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

Partner kierunku

 

  Semestr I   
 1. Zadania i organizacja służby BHP 8 h
2.  Prawna ochrona pracy 8 h
3.  Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy 8 h
4.  Techniczne bezpieczeństwo pracy 24 h
5.  Wypadki przy pracy i postępowanie powypadkowe 16 h
6.  Profilaktyka lekarska i choroby zawodowe  8 h
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna 8 h
  Semestr II  
1.  Ocena zarządzania ryzykiem zawodowym 8 h
2.  Podstawy ergonomii 8 h
 3. Organizacja i metodyka szkoleń w dziedzinie BHP 16 h
4.  Zagrożenia w środowisku pracy 16 h
5.  Ochrona przeciwpożarowa 8 h
6.  Audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy 16 h
7.  Ochrona przeciwpożarowa w praktyce - wycieczka 8 h
8.  Seminarium przygtowujące do egzaminu 8 h
   SUMA  168 h

Pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach BHP, chcący uzupełnić kwalifikacje

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • po każdym semestrze zaliczenie testu podsumowującego

 • zaliczenie końcowego egzaminu ustnego

Wysokość czesnego:

4 raty po 1128 zł

Opłata semestralna : 2150 zł

Opłata roczna: 4300 zł

Nauka trwa dwa semestry.

Wpisowe: 250 zł

Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

 

1. Formularz rekrutacyjny - WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową - POBIERZ
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę - POBIERZ
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

3. Zapoznaj się z Regulaminem Studiów podyplomowych - CZYTAJ

4. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

 

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

+48 71 333 11 33
MGR SYLWIA KŁACZYŃSKA

Opiekun kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, które ukończyła z wyróżnieniem. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Działalność edukacyjną rozpoczęła od prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi sprzętu. Obecnie, jako specjalista ds. BHP oraz współwłaścicielka firmy SJ, świadczącej usługi dla pracodawców w zakresie obsługi prawnej, BHP, kadr, płac, ppoż. i ochrony środowiska, często prowadzi szkolenia w tej tematyce. Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte podczas szkoleń dla wielu różnych grup pracowniczych, m. in. w Górażdże Cement S.A., prowadzi swoje zajęcia w sposób interaktywny, przystępny i ciekawy. Jest współautorką skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy”.

ST. BRYG. MGR INŻ. Bogusław Brud

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od trzydziestu jeden lat strażak w służbie czynnej, aktualnie, od siedmiu lat, na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Wieloletni wykładowca zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Mgr inż. Janusz Pławiak

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat zawodowo zajmuje się prawem pracy i BHP, obecnie jako inspektor pracy – specjalista. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. Jest wieloletnim wykładowcą tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.: w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Interaktywny i przystępny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że szkolenia z tego zakresu są ciekawe. Wykorzystuje przy tym swoje bogate doświadczenia zdobyte podczas szkoleń i kursów głównie zamkniętych, dla dużych firm. Prowadził szkolenia dla wielu różnych grup pracowniczych, w takich zakładach jak: ZEC Kogeneracja S.A., ALSTOM Power Sp. z o.o., EnergiaPro S.A. czy Górażdże Cement S.A. Jest współautorem skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy“.

MGR INŻ. ZBIGNIEW KOŁODYŃSKI

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat pracuje w urzędzie sprawującym państwowy nadzór na przestrzeganiem prawa pracy, w tym BHP. Jest wieloletnim wykładowcą z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Ukończył kursy dla wykładowców w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych organizowane przez Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.

MGR SŁAWOMIR OCHREM

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz Pogotowia Medicover. Od czternastu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, m.in.: szkoląc Straż Miejską we Wrocławiu, pracowników Volvo Polska Sp. z o.o., PKO BP S.A, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Dolnośląskiej Izby Pielęgniarskiej, Agencji Mienia Wojskowego.

Wykładowca z zakresu pierwszej pomocy w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Współautor e-podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Cyfrowa Szkoła”.

Aleksandra Szelachowska

Ukończone uczelnie wyższe:

- Uniwersytet Wrocławski, ochrona środowiska

- studia podyplomowe – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

Doświadczenie zawodowe:

-specjalista ds. BHP, realizacja zadań służby BHP w dużym zakładzie pracy

-posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w czynnej współpracy w zakresie BHP z przedsiębiorstwami z różnych branż - produkcyjnej, budowlanej, administracyjno-biurowej

-stale rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach w dziedzinie bezpieczeństwa i prawa pracy, pierwszej pomocy, efektywnych metod prowadzenia szkoleń 

dr Magdalena Weinmann-Urbańska

Doktor Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność, Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Absolwentka kierunku Master of Business Administration w obszarze Customer Relation Management, Certyfikowana Specjalistka d/s Bezpieczeństwa I Higieny Pracy oraz audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  TUV Nord. Ma wieloletnie doświadczenie w Zarządzaniu instytucją oraz zasobami ludzkimi. Zawodowo od wielu lat związana z branżą motoryzacyjną, pełniła funkcje dyrektora zarządzającego oraz dyrektora HR, brała udział w wielu projektach szkoleniowo – doradczych, programach rozwoju talentów, odpowiadała za wynik przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie zarządzania sprzedażą jak i zarządzania serwisem. Autorka publikacji w zeszytach naukowych , wystąpień,  w temacie ścieżki rozwoju pracowników branży motoryzacyjnej.