MBA Zarządzanie Publiczne – PL

MBA Zarządzanie Publiczne – PL

Tryb studiów: weekendowy 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 240 godzin 
Język wykładowy: polski 

Studia MBA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE to nowo powstały kierunek, utworzony z uwagi na duże zainteresowanie i zadowolenie słuchaczy programu MBA w Administracji Publicznej. Są one niejako drugim etapem i kontynuacją powyższego programu, a także przeznaczone są dla osób pełniących funkcje zarządcze w jednostkach administracji publicznej.  

Celem studiów MBA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych w organizacjach sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (jst). 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

Studia podyplomowe MBA Zarządzanie Publiczne skierowane są do osób, które: 

 • pełnią funkcje kierownicze w organizacjach sektora publicznego, szczególnie jst oraz jednostkach im podległych; 
 • współpracują z organizacjami sektora publicznego, szczególnie jst; 
 • przygotowują się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze; 
 • planują doskonalić kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów w zarządzaniu organizacjami sektora publicznego, szczególnie jst; 
 • stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość, m.in. pozyskując uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych; 
 • są absolwentami MBA, w tym szczególnie MBA dla Administracji Publicznej. 

O studiach

W trakcie studiów słuchacze pogłębią wiedzą specjalistyczną pozyskaną podczas studiów MBA dla Administracji Publicznej, jak również zapoznają się z aktualnymi trendami w zarządzaniu, w tym szczególnie z uwzględnieniem specyfiki samorządu terytorialnego.
Będą mieli możliwość udziału w zajęciach specjalizacyjnych z zakresu przywództwa, strategii,
ekonomii i finansów oraz prawa, a także w narzędzi zarządzania jst (PPP, marketing terytorialny, fundusze europejskie, narzędzia partycypacyjnego zarządzania). Szczególnie istotną wartością kursu będzie zapoznanie słuchaczy z nowymi warunkami pozyskiwania funduszy na rozwój lokalny po roku 2020. Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli skonfrontować w praktyce dzięki wizytom studyjnym (lokalnym i zagranicznym), jak i spotkaniom z mistrzami zarządzania publicznego.
Wykładowcami są praktycy zarządzania publicznego, doświadczeni menedżerowie reprezentujący sektor publiczny, prywatny, pozarządowy i naukowy.  

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do wykonywania funkcji kierowniczych w organizacjach sektora publicznego, w tym jst we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.   

Będzie profesjonalnie realizował zadania jako potencjalny członek rad nadzorczych spółek. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

SEMESTR I ( przedmioty i liczba godzin )  

 1. Prawne aspekty funkcjonowania spółek  – [10h] 
 2. Budowanie relacji z mediami w praktyce  – [8h] 
 3. Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe II – [8h] 
 4. Samorząd terytorialny w wybranych państwach świata, w Unii Europejskiej i w Polsce – [12h] 
 5. Lokalna wizyta studyjna – [4h] 
 6. Zarządzanie jst w praktyce– [12h] 
 7. Marketing terytorialny jst w zarządzaniu strategicznym jst – [10h] 
 8. Zarządzanie cyklem projektu wg metodyki zarządzania projektami europejskimi – [10h] 
 9. Zarządzanie rozwojem obszarów funkcjonalnych w Polsce i w wybranych państwach świata i w Unii Europejskiej – [6h] 
 10. PPP jako narzędzie rozwoju lokalnego w praktyce – [8h] 
 11. Narzędzia partycypacyjnego zarządzania gminą – [8h] 
 12. Kreowania marki osobistej lidera jst w mediach społecznościowych – [8h] 
 13. E-samorząd w praktyce – [8h] 
 14. Rozwiązywanie problemów, zapobieganie konfliktom w organizacji, negocjacje – [8h] 

SEMESTR II ( przedmioty i liczba godzin )  

 1. Spotkania z liderami jst – [6h] 
 2. Zarządzanie pracownikami w jst w praktyce: etyka, odpowiedzialność, motywacja –  [10h] 
 3. AGORA: innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu rozwojem lokalnym w praktyce – [8h] 
 4. Globalna wizyta studyjna – [20h] 
 5. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego II –  [10h] 
 6. Założenia polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020, zasady i instrumenty finansowania polityki spójności –  [8h] 
 7. Zarządzanie rozwojem regionalnym w Unii Europejskiej i w Polsce 2021-2027 –  [8h] 
 8. Horyzont Europa jako narzędzie rozwoju lokalnego w Polsce i w Unii Europejskiej –  [6h] 
 9. URBACT jako narzędzie rozwoju lokalnego w Polsce i w Unii Europejskiej –  [6h] 
 10. Inne programy wspólnotowe wspierające rozwój lokalny 2020+ –  [8h] 
 11. Finansowanie rozwoju lokalnego w Unii Europejskiej – wprowadzenie do problematyki –  [10h] 
 12. Instrumenty rozwoju terytorialnego –  [10h] 
 13. ZIT, RLWS, IIT 2020+ jako narzędzia rozwoju lokalnego w Polsce i w Unii –  [8h] 
 14. Dyplomowanie –  [2h] 

Razem: 240 godzin  

Opłata wpisowaKOSZT STUDIÓW (2 semestry)2 raty4 raty6 rat
300 PLN17 700 PLN9 350 PLN4 800 PLN3 285 PLN

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 15.02.202216.02.-28.02.2022
wysokość zniżki1500 PLN1000 PLN

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

Kolejna edycja rozpocznie się w marcu 2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

05-06.03.2022

19-20.03.2022

02-03.04.2022

23-24.04.2022

14-15.05.2022

28-29.05.2022

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35×45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

REKRUTACJA TRWA!

KONTAKT:  

Anna Sikucińska 
Koordynator Studiów MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 3/14

+48 71 333 11 91 

kom. 535 161 561

[email protected]