Współpraca ze szkołami średnimi • O nas - WSH we Wrocławiu

Współpraca ze szkołami średnimi

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły średnie. Przygotowana bezpłatna oferta dla Uczniów i Nauczycieli obejmuje nie tylko wykłady, spotkania i konsultacje, ale także pozostałe inicjatywy prowadzone przez wykładowców i pracowników Uczelni.

Zakres współpracy

  • Możliwość czynnego udziału uczniów w wybranych wykładach, zajęciach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych na Uczelni. 
  • Możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych, które są organizowane na Uczelni lub w Szkole.
  • Umożliwienie wybranym uczniom Szkoły brania udziału w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Uczelnię.
  • Przeprowadzanie przez Pracowników Uczelni przykładowych zajęć w Szkole dla uczniów według ustalonego harmonogramu.
  • Organizowanie różnego rodzaju olimpiad i konkursów tematycznych.
  • Zapewnienie najlepszemu absolwentowi Szkoły (z najwyższą średnią ocen ze świadectwa ukończenia Szkoły) bezpłatnego kształcenia na pierwszym semestrze na wybranym kierunku studiów w Uczelni.
  • Możliwość umieszczania na stronach internetowych Uczelni i Szkoły oraz w materiałach promocyjnych informacji o zakresie współpracy i podejmowanych wspólnie inicjatywach.
  • Promocja Uczelni wśród uczniów Szkoły poprzez m.in. rozpowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni, organizowanie spotkań dotyczących zasad rekrutacji na studia i innych ustalanych działań.
  • Propagowanie wśród nauczycieli oferty studiów podyplomowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w atrakcyjnych, promocyjnych cenach. 
  • Uczestniczenie reprezentantów Szkoły i Uczelni w imprezach okolicznościowych, jubileuszowych, studenckich i innych organizowanych przez Uczelnię lub Szkołę.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Zapraszamy również Państwa Szkołę do wzięcia czynnego udziału w wydarzeniu: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczniów z aktualnymi wyzwaniami na rynku pracy, sposoby pobudzenia wyobrażani oraz kreatywności wśród uczniów oraz możliwość spotkania z ekspertami w swoich dziedzinach. Nasi mili goście- przybyli uczniowie zapoznają się również ze studentami z kół naukowych WSH: Nowoczesne zarządzanie oraz Fabryka sukcesu. Ponadto, wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z ofertą studiów i kierunków prowadzonych na WSH we Wrocławiu. 

Rolę koordynatora ds. kontaktu ze szkołami średnimi pełni Dariusz Socha, dr  nauk społecznych. Adiunkt w WSH we Wrocławiu. 

Dariusz Socha

KONTAKT

Dr Dariusz Socha
e-mail: [email protected]
Tel: 71 333 11 01

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
University of Business in Wrocław
Ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław, Poland