Władze i struktura

Rektor WSH

DR ROMAN FULNECZEK, PROF. WSH

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

Doświadczenia zawodowe: Zatrudnienie, zdobywanie wiedzy praktycznej i doświadczeń w zakładach ubezpieczeniowych w latach 1974-2005. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (1993 – 1996), Prezes Zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. (1997-1998), Prezes Zarządu DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1998-1999), Vice Przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. (1994 – 1997), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (2000 – 2005). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadany przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

pokój 3/10
tel/fax.+48 71 333 11 12
e-mail [email protected]

Zdjęcie: DR ROMAN FULNECZEK, PROF. WSH

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

DR MARTA DROZDOWSKA, PROF. WSH

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, nowoczesnych technologii z kilkunastoletnim stażem. Uczestniczka staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentka na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Naooka oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Koordynatorka i kierownik projektów naukowo badawczych, w tym kilku w zespołach międzynarodowych, laureatka Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART 2017.  

pokój 3/9
tel. +48 71 333 11 16
e-mail [email protected]

Zdjęcie DR MARTA DROZDOWSKA, PROF. WSH

Prorektor ds. Rozwoju i Internacjonalizacji

DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WSH

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration patronowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).

Po ukończeniu studiów pracowała w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, a następnie w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Nowosądeckiego Centrum Języków Europejskich oraz Project Manager w firmie Mainseek. Obecnie jako Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA, a także pełni funkcję Dyrektora Programu MBA.

 Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką monografii pt. „Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju”.

Odbywała zagraniczne wizyty studyjne lub wykłady gościnne, m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Grecji i na Cyprze, a także brała udział jako prelegent (także przewodniczący sesji) w wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w Republice Południowej Afryki, Hongkongu, Japonii, Dubaju, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Łotwie i Holandii. Podczas tej ostatniej zdobyła BEST PAPER AWARD.

e-mail: [email protected]

tel. +48 71 333 11 11

pokój 3/4

Zdjęcie: DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WSH

Prorektor ds. Kształcenia

DR INŻ. HALINA WĘGRZYN, PROF. WSH

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Université du Littoral Côte d’Opale w Dunkierce. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pełniła funkcje Prodziekana d.s. Rozwoju, Pełnomocnika Rektora oraz Dziekana (od 2013 – nadal) w uczelniach niepublicznych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Ponadto doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w firmie konsultingowej (2012-2016). Uczestniczyła w projektach dotyczących opracowywania strategii i planów rozwoju dla firm z mśp. Ekspert w zakresie wyceny przedsiębiorstwa w firmie z branży telekomunikacyjnej (2008-2012).

pokój 3/13
tel.+48 71 333 11 20
e-mail [email protected]
Dyżur: Czwartki 9:00-10:00
(istnieje możliwość spotkania w innym terminie, po wcześniejszym kontakcie email)

Zdjęcie: DR INŻ. HALINA WĘGRZYN, PROF. WSH

Dziekan

DR ANNA KASPEROWICZ

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe to rachunkowość finansowa, zaawansowana rachunkowość finansowa, rachunkowość komputerowa, sprawozdawczość finansowa, rachunek przepływów pieniężnych, wycena kontraktów długoterminowych

Doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości zdobywała w firmach o profilu budowlanym, a doświadczenia dydaktyczne głównie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadząc zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, a także szkoląc oraz organizując procesy dydaktyczne kadr księgowych w ramach kursów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu rachunkowości. Obecnie Dziekan Wydziału Ekonomiczno-menadżerskiego oraz Adiunkt w Katedrze Zarządzania, Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

e-mail: [email protected]

tel. +48 71 333 11 30

pokój 2/12


Prodziekan ds. Studenckich

DR AGNIESZKA FARON, PROF. WSH

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. W 2010 roku na Politechnice Wrocławskiej uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. 

Pracowała w biznesie jako specjalista ds marketingu. W uczelni pełniła funkcję Kierownika Katedry Zarządzania oraz specjalisty w Biurze Karier. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji, w tym monografii, w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na obszarze przedsiębiorczości i zarządzania organizacjami. 

pokój 2/5
tel. +48 71 333 11 46 
e-mail: [email protected]
Dyżur: Piątek 12.45 – 14.45
(istnieje możliwość spotkania w innym terminie, po wcześniejszym kontakcie email)

Zdjęcie: DR AGNIESZKA FARON, PROF. WSH