Bezpieczna WSH we Wrocławiu • O nas - WSH we Wrocławiu

Bezpieczna WSH we Wrocławiu

W WSH we Wrocławiu bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Mamy sprawny i sprawdzony system pozwalający na bezkolizyjne i bezpieczne współistnienie studentów z wielu krajów i kultur.

WSH we Wrocławiu dąży do wdrażania najwyższych standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich członków społeczności akademickiej oraz nie toleruje żadnej
formy zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji (w tym molestowania seksualnego).

 

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

 

W przypadku zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji i przemocy, studenci, pracownicy i osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na rzecz WSH na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą składać skargi do Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Kontakt z Rzecznikiem ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji: [email protected]

 

POBIERZ: formularz skargi

Zarządzanie Rektora nr 33 - Rzecznik ds. równego traktowania

 

Procedura reagowania na przypadki zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie oraz formy ofiarom przemocy w WSH we Wrocławiu, określa zasady przeciwdziałania zjawisku zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji, przemocy oraz postępowanie w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń.

Procedura bezpieczeństwa opisana została w Zarządzeniu Rektora nr 32/20/21

 

 

Procedury bezpieczeństwa
Agresja fizyczna lub słowna

Aktywny strzelec

Nagłe zachorowania/wypadki

Napad - sytuacja zakładnicza

Napaść na tle seksualnym

Powiadamianie w sytuacjach nadzywczajnych

Przestępstwa z nienawiści

Zagrożenie zamachem bombowym