Bezpieczna WSH we Wrocławiu

W WSH we Wrocławiu bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Mamy sprawny i sprawdzony system pozwalający na bezkolizyjne i bezpieczne współistnienie studentów z wielu krajów i kultur.

WSH we Wrocławiu dąży do wdrażania najwyższych standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich członków społeczności akademickiej oraz nie toleruje żadnej
formy zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji (w tym molestowania seksualnego).

W przypadku zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji i przemocy, studenci, pracownicy i osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na rzecz WSH na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą składać skargi do Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Kontakt z Rzecznikiem ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji:

[email protected]

Procedura reagowania na przypadki zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie oraz formy ofiarom przemocy w WSH we Wrocławiu, określa zasady przeciwdziałania zjawisku zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji, przemocy oraz postępowanie w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń.

Procedury bezpieczeństwa