Zasady ubiegania się o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2019-09-19 09:00:00

Zasady ubiegania się o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020

W związku z wejściem w życie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – WPROWADZONE PRZEZ USTAWĘ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

- zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane studentom stacjonarnym i niestacjonarnym, w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach (nie mających związku z trudnym bądź uniemożliwionym codziennym dojazdem lub zamieszkiwaniem na terenie miasta)

- obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny, w przypadku dochodu na osobę nieprzekraczającego 528,00 zł.

- zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów,

- stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające się wyniki w nauce”.

KATALOG ŚWIADCZEŃ, O KTÓRE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ STUDENT OBEJMUJE:

  • Stypendium socjalne,

  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,

  • Zapomogę,

  • Stypendium rektora

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku przerwania i ponownego podjęcia studiów, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i  nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić  uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania tu: Zmiany do stypendium 2019-2020.pdf oraz w zakładce Stypendia.