Studia podyplomowe i MBA - organizacja zajęć dla studentów ostatnich semestrów • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-06-16 13:57:00

Studia podyplomowe i MBA - organizacja zajęć dla studentów ostatnich semestrów

W trosce o bezpieczeństwo słuchaczy, studentów, wykładowców, pracowników administracji wprowadza się następujące zalecenia zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia,
MNiSW.

 

  1. Udział w zajęciach na terenie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu może wziąć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, które sugerują COVID 19. Każdy student/słuchacz biorący udział w zajęciach/obronie ma obowiązek podpisać oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej procedury.

  2. Na terenie Uczelni nie mogą przebywać osoby chore, przebywające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację, albo same objęte kwarantanną lub izolacją domową w związku z COVID-19.

  3. Student/słuchacz, który zauważy u siebie objawy COVID-19 powinien skontaktować się z właściwą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Uczelnię.

  4. Uczelnia zabezpieczona jest w środki do dezynfekcji: w recepcji oraz w każdej z toalet.

  5. Ciągi komunikacyjne zostają otwarte na czas epidemii w celu ograniczenia kontaktu z klamkami.

  6. Zaleca się nie korzystanie z windy. W szczególnych przypadkach z windy mogą korzystać co najwyżej 2 osoby - mające zasłonięte usta i nos.

  7. Każda osoba, która wchodzi na teren Uczelni zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk - płyn znajduje się przy recepcji.