Skorzystaj z zapomogi z funduszu stypendialnego Uczelni • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-04-28 09:47:19

Skorzystaj z zapomogi z funduszu stypendialnego Uczelni

Studenci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku ze stanem epidemii COVID-19, mogą się starać o jednorazową zapomogę w wysokości do 2.000,00 zł z funduszu stypendialnego Uczelni, na zasadach wskazanych w Regulaminie Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r.

Decyzja Uczelni w tym zakresie ma charakter uznaniowy, zarówno w zakresie przyznania pomocy, jak i jej wysokości.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawą ubiegania się o zapomogę może być w szczególności utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

Warunki przyznania zapomogi dla studentów zagranicznych

Przypominam, że o przyznanie zapomogi mogą skutecznie ubiegać się również studenci cudzoziemcy, którzy:

 • rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, spełniający co najmniej jeden z warunków:

  1. udzielono im zezwolenia na pobyt stały;

  2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  6. udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

  7. udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

  9. posiadają ważną Kartę Polaka i podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 • rozpoczęli studia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od 01.10.2019 bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

 

Zapomoga z funduszu stypendialnego przyznawana jest na wniosek, który możesz pobrać poniżej.

arrow  Wniosek o zapomogę z funduszu stypendialnego

 

Polecamy, aby wydrukowane i podpisane wnioski o przyznanie zapomogi wraz załącznikami (alternatywnie zdjęcia wniosku i załączników) były przesyłane drogą elektroniczną na adres: [email protected].

Dodatkowo informuję, że Biuro Karier WSH prowadzi konsultacje mailowe i telefoniczne w sprawie wsparcia przy poprawnym wypełnieniu wniosku i udziela wszelkich informacji w zakresie niezbędnej dokumentacji i spełnienia warunków formalnych, niezbędnych do otrzymania zapomogi.

 KONTAKT:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tel.: 71 333 11 08, 71 333 11 03

 

Uczelnia dołoży najwyższych starań, aby wnioski o zapomogę były rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie.

W celu przyśpieszenia rozpoznania złożonych przez Państwa wniosków o zapomogę ewentualne wezwania do uzupełnienia braków formalnych będą wysyłane drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail. 

 

arrow  Komunikat Rektora