Projekt "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – edycja II" • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2019-05-25 09:00:00

Projekt "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – edycja II"

Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy, szkolenia i staże zawodowe, dofinansowanie studiów podyplomowych a nawet poradnictwo psychologiczne – m.in. na takie wsparcie mogą liczyć uczestnicy projektu "Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – Edycja Ii" prowadzonego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. Jego adresatami są osoby zwalniane lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do dolnośląskich przedsiębiorstw i instytucji przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 500 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG Sp. z o.o., ARR ARLEG SA, ARR AGROREG SA, DPIN SA oraz KARR SA. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw realizowane jest poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników Projektu.

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM OFEROWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE WSPARCIA:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy

 • poradnictwo psychologiczne;

 • szkolenia zawodowe (indywidulanie dobrane do potrzeb uczestnika);

 • studia podyplomowe (do 7 tys. zł);

 • staże zawodowe (staż płatny 2 tys. zł brutto, 3-12 miesięcy, );

 • wsparcie relokacyjne (do 7 tys. zł);

 • wsparcie doradczo-szkoleniowe i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność

  gospodarczą (wysokość dotacji do 24 tys. zł oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 miesięcy).

Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390
osób.

KTO MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY PROJEKTEM?

 • Potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby zwolnione w ciągu ostatnich 6 m-cy, osoby którym

  pracodawca wypowiedział umowy o pracę oraz osoby zagrożone zwolnieniem.

 • Przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwalniały pracowników z przyczyn

  ekonomicznych (istnieje możliwość zorganizowania szkoleń zawodowych dla wybranych

  pracowników, tak, aby pozyskując nowe kwalifikacje, mogli utrzymać zatrudnienie).

 • Przedsiębiorstwa, które planują zwolnienia.

 • Przedsiębiorstwa , które mają możliwość przyjmowania na staż lub do pracy uczestników Projektu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

 • osoby zwolnione przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, które

  pozostają bez zatrudnienia i utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuż-

  szym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ( kopia dokumentu (świadectwa pracy), z

  którego wynika miejsce zatrudnienia wraz ze wskazaniem przyczyny zwolnienia z przyczyn dotyczą-

  cych zakładu pracy);

 • osoby przewidziane do zwolnienia - osoby, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie sto-

  sunku pracy/stosunku służbowego, lub które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze

  nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego (dostarczenie do wglądu wy-

  powiedzenia umowy o pracę lub oświadczenia pracodawcy o zamiarze zwolnienia pracownika za-

  łącznik nr 3 do Regulaminu);

 • osoby zagrożone zwolnieniem - pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, którzy w okresie 12 miesię-

  cy poprzedzających przystąpienie pracownika do Projektu, dokonali rozwiązania stosunku pracy lub

  stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
  czyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.).,
   w przypadku rozwiązania sto-

  sunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20

  pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych,

  produkcyjnych lub technologicznych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór do projektu prowadzony jest w sposób ciągły w całym okresie realizacji projektu. Udzielone wsparcie musi się jednak zakończyć wraz z końcem działań w projekcie. Szczegółowe informacje o Projekcie "AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II edycja" znajdą Państwo na stronie: www.dawg.pl