Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu dotyczący COVID-19 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-03-09 10:59:00

Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu dotyczący COVID-19


Ze względu na rosnącą liczbę przypadków COVID-19, przypominamy, że:


na Uczelnię ma wstęp wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, która nie przebywała w bezpośrednim kontakcie z osobą zarażoną COVID-19, nie jest objęta kwarantanną/izolacją domową;
wchodząc na teren Uczelni każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni płynem na bazie min. 70% alkoholu, znajdującym się przy wejściu do holu głównego oraz przy wejściu z parkingu,
podczas pobytu w Uczelni należy zakrywać usta i nos maseczką, ograniczać kontakty osobiste pomiędzy innymi osobami i zachować wymagany dystans (co najmniej 1,5 m), regularnie myć i dezynfekować ręce, nie korzystać z wind, o ile nie jest to konieczne ze względu na stan zdrowia
(w takim przypadku w windzie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, zachowujące wymagany dystans 1,5 m).

 
Ponownie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniami nr 12/20/21 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, wszyscy pracownicy i studenci zobowiązani są niezwłocznie poinformować Uczelnię o podejrzeniu zachorowania na COVID-19, podleganiu kwarantannie/izolacji domowej.


Studenci informują o tym fakcie Uczelnię ([email protected]) oraz dziekanat ([email protected]), zaś pracownicy swojego przełożonego, dział kadr oraz Rektora.


Niezastosowanie się do powyższego wymogu może zostać uznane za przypadek ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych/studenckich.