Stypendia

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu otrzymuje dotację z MNiE na pomoc materialną dla studentów. W ramach takiej pomocy przyznawane są następujące stypendia: stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, Ministra oraz jednorazowa zapomoga.

Wszystkie stypendia przyznawane są na podstawie złożonego wniosku w Biurze Obsługi Finansowej Studenta.

Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendiów określane są w Regulaminie stypendiów, który powinien być dostępny dla Studentów w pierwszej połowie września.

UWAGA! Zmiany od semestru letniego roku akademickiego 2021/22 dotyczące stypendiów

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 będą obowiązywały nowe zasady ustalania okresu przysługiwania prawa do stypendium socjalnego, rektora, dla niepełnosprawnych oraz zapomogi. W związku z powyższym nastąpiła zmiana Regulaminu świadczeń dla studentów.


Dotychczas świadczenia te przysługiwały studentowi przez okres 6 lat, rozumiany jako 72 miesiące. Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/22 świadczenia będzie można otrzymać przez okres do 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

  • na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;
  • do okresu 12 semestrów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu;
  • do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego;
  • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;
  • w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów;
  • do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Wnioski o stypendia na semestr letni będą przyjmowane od 15.02.2022 r. Wnioski o stypendium rektora na semestr letni 2021/2022 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2022 r.  

Wnioski o stypendium rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę można składać od wtorku do czwartku w godz. 10.00 – 14.00 w pokoju 1/6 w Biurze Obsługi Finansowej Studenta. Wnioski o stypendium socjalne można składać od wtorku do czwartku w godz. 10.00 – 14.00 w pokoju 3/11 w Kwesturze.

Pliki do pobrania

Stypendia – stawki stypendialne i progi

W Zarządzeniu Rektora nr 17/21/22 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie postępowania przy przyznawaniu świadczeń dla studentów WSH na semestr zimowy (link) zostały określone wysokości świadczeń przyznawanych w semestrze zimowym 2021/2022 oraz wyniki punktowe uprawniające do otrzymania stypendium rektora.

Stypendia na rok akademicki 2021/2022 – zmiana

Aktualizacja z dnia 03.11.2021 r.

W związku z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Pana Wojciecha Murdzka, w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, informujemy, że z dniem 03 listopada 2021 r. zmienia się Regulamin świadczeń dla studentów WSH. Poniżej pismo otrzymane z MEiN oraz Zarządzenie Rektora nr 13/21/22 z dnia 03.11.2021 r.

Rodzaje stypendiów

Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. 

Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania – w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium przyznaje się na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta. 

Stypendium Ministra

Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć. 

Jednorazowa zapomoga

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa

Oferta skierowana jest do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. 

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.

O udział w programie mogą starać się: 

– osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka, które w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim, i które uzyskały bardzo dobre wyniki w nauce, czyli średnią ocen 4,75 (lub wyższą) z dotychczasowego toku studiów;

– osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka, które w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2018 r. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów stacjonarnych II stopnia w Polsce, prowadzonych w języku polskim, które z dotychczasowego toku studiów uzyskały średnią ocen 4,75 (lub wyższą).

– osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski. 

Termin naboru: 31 marca – 18 maja 2021 r. Zgłoszenia są przyjmowane w formie elektronicznej w 

SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM AGENCJI

Więcej informacji: 

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

Stypendia na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że dostępne są wnioski o stypendia na rok akademicki 2021/2022.

Wnioski o stypendium rektora na semestr zimowy 2021/2022 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2021 r. wnioski na semestr letni 2021/2022 do dnia 15.03.2022 r.

Pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi na rok akademicki 2021/2022 upływa dnia 15.10.2021 r., natomiast w kolejnych miesiącach wnioski można składać do 15-go dnia miesiąca.

Wnioski można składać od wtorku do czwartku w godz. 10.00 – 14.00 w pokoju 1/6 w Biurze Obsługi Finansowej Studenta.

Z uwagi na zamknięcie Biura Obsługi Finansowej Studenta w okresie 13.09-24.09.2021 r. wnioski można składać w Kwesturze (pokój 3/11) od wtorku do czwartku w godz. 10.00 – 14.00

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dostępne są w Biurze Obsługi Finansowej Studenta pokój 1/6, telefon 71/333 11 62 lub mail [email protected]

Uwaga

W roku akademickim 2021/2022 przyjmowane są tylko oryginały kompletnie wypełnionych wniosków wraz z załącznikami. Wnioski można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni – decyduje data wpływu wniosku. Wnioski muszą być wypełnione czytelnie oraz zawierać daty i podpisy Studenta pod wszystkimi oświadczeniami. Złożenie niekompletnego wniosku opóźni wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
Na Studencie ciąży obowiązek złożenia kompletu dokumentów.