Stypendia • Dla Studenta - WSH we Wrocławiu

Stypendia

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu otrzymuje dotację z MNiSW na pomoc materialną dla studentów. W ramach takiej pomocy przyznawane są następujące stypendia: stypendium socjalne, Rektora, specjalne, Ministra oraz jednorazowa zapomoga.

Wszystkie stypendia przyznawane są przez Komisję stypendialną na podstawie złożonego wniosku w Kwesturze lub Biurze Obsługi Finansowej Studenta.

Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendiów określane są w Regulaminie stypendiów, który powinien być dostępny dla Studentów w pierwszej połowie września. W tym czasie będą też dostępne do pobrania wnioski na poszczególne stypendia, instrukcja wypełniania wniosków oraz wszelkie informacje dodatkowe dotyczące stypendiów na dany rok akademicki.

 

Rodzaje stypendiów

  • Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. 

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium przyznaje się na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych.

Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania - w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim. 

  • Stypendium specjalne

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta. 

  • Stypendium Ministra

Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć. 

  • Jednorazowa zapomoga

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

 

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa

Oferta skierowana jest do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. 

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.

O udział w programie mogą starać się: 

- osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka, które w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim, i które uzyskały bardzo dobre wyniki w nauce, czyli średnią ocen 4,75 (lub wyższą) z dotychczasowego toku studiów;

- osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka, które w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2018 r. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów stacjonarnych II stopnia w Polsce, prowadzonych w języku polskim, które z dotychczasowego toku studiów uzyskały średnią ocen 4,75 (lub wyższą).

- osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski. 

Termin naboru: 31 marca - 18 maja 2021 r. Zgłoszenia są przyjmowane w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

Stypendia na rok akademicki 2020/2021

Wnioski o stypendium rektora na semestr zimowy 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2020 r. wnioski na semestr letni 2020/2021 do dnia 15.03.2021 r.

Pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi na rok akademicki 2020/2021 upływa dnia 31.10.2020 r., natomiast w kolejnych miesiącach wnioski można składać do 15-go dnia miesiąca.

 

Wnioski o stypendia rektora i dla osób z niepełnosprawnością należy składać w Biurze Obsługi Finansowej Studenta – pok. 1/6 w godz. 10:00 – 14:00.

Wnioski o stypendium socjalne i zapomogi należy składać w Kwesturze – pok. 3/11, w dniach wtorek – czwartek w godz. 10:00 – 14:00.

 

Przyjmowane są tylko oryginały kompletnie wypełnionych wniosków wraz z załącznikami. Wnioski można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni – decyduje data wpływu wniosku. Wnioski muszą być wypełnione czytelnie oraz zawierać daty i podpisy Studenta pod wszystkimi oświadczeniami. Złożenie niekompletnego wniosku opóźni wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
Na Studencie ciąży obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

 

Pliki do pobrania

Regulamin świadczeń dla studentów na rok 2020/2021 

Wykaz dokumentów do stypendiów 

Wniosek o stypendium rektora 

Informacja o sposobie przeliczania średniej ważonej 

Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnością 

Wniosek o stypendium socjalne 

Załącznik nr 2– oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 3– oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym

Załącznik nr 4– oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Oświadczenie osoby bezrobotnej 

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna – informacja dla Studenta 

Załącznik nr 6 – oświadczenie o rezygnacji z przyznanego świadczenia

Wniosek o zapomogę jednorazową