Centrum Mediacji

Zachęcamy studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu do korzystania z Centrum Mediacji działającym przy naszej Uczelni.

Centrum Mediacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu oferuje studentom mediacje nieodpłatnie.

Mediacje są prowadzone na wniosek studenta za zgodą drugiej strony. Możliwe jest również skierowanie sprawy do mediacji na wniosek innych organów uczelni. W każdym przypadku mediacje pozostają dobrowolne dla ich uczestników, co oznacza, że na udział w mediacji muszą zgodzić się obie strony.

Podobnie obligatoryjna jest bezstronność i neutralność mediatora, a także poufność procesu. Wynik mediacji w formie ugody pozostaje do wiadomości stron, natomiast informacja o tym, że do ugody doszło lub nie jest przekazywana organowi, który zgłosił potrzebę mediowania. Ugoda w formie pisemnej podlega archiwizacji i jest udostępniana tylko stronom, lub na ich obopólny wniosek, innym zainteresowanym.

Kontakt z mediatorem

Barbara Kobzarska-Bar

[email protected]

tel. +48 608 669 112

Mediacje prowadzi dr Barbara Kobzarska-Bar 

Absolwentka Studium Mediacji przy DCP we Wrocławiu (Świadectwo ukończenia Studium Mediacji nr 12043/DCP/01/2021 na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) i nauczyciel komunikacji z ponad 10-letnim stażem pracy.

Mediacje są zyskującym coraz większe uznanie sposobem rozwiązywania sporów i dochodzenia do porozumienia. Standardy prowadzenia mediacji określa Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, która jest organem doradczym Ministra Sprawiedliwości.

Mediacje to dialog między stronami, którym kieruje mediator tak, aby strony mogły się usłyszeć i uzgodnić najlepsze rozwiązanie konfliktu.

O mediatorze

Mediator nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia. Wszelkie decyzje dotyczące konfliktu podejmowane są przez strony.

Mediator nie ocenia i nie podejmuje decyzji o wyniku mediacji, lecz towarzyszy stronom przy rozwiązywaniu sporu. Ugoda podpisana przed mediatorem jest ważna i ma moc umowy cywilnoprawnej.

W przeciwieństwie do sędziego czy arbitra, mediator nie rozstrzyga o racji żadnej ze stron. Rolą mediatora jest wspieranie toczących się między stronami negocjacji. Mediator moderuje rozmowę, korzysta z narzędzi, które pozwalają stronom zrozumieć przeciwne racje, wypowiedzieć się, sprawdzić realność proponowanych rozwiązań.

  • to brak skomplikowanych formalności
  • umożliwiają szybkie rozwiązanie konfliktu
  • zapewniają komfortową atmosferę, w której strony poszukują rozwiązań sporu
  • kończą się ugodą, co oznacza, że strony konfliktu same decydują, na co się zgodzą
  • pozwalają stronom na zachowanie kontroli nad samym procesem, jak i nad treścią ugody
  • umożliwiają zachowanie w tajemnicy wszystkiego tego, co wiąże się z konfliktem
  • wpływają na utrzymanie dobrych relacji między stronami pomimo istniejącego konfliktu
  • pozwalają każdej ze stron zachować twarz.

Mediacja, bez względu na to, jakiego rodzaju sporów dotyczy, kieruje się zawsze tymi samymi zasadami.

Są to:

DOBROWOLNOŚĆ uczestniczenia w mediacji

Dobrowolność oznacza, że każda ze stron może odmówić udziału w mediacji lub wycofać się z niej, bez względu na to, na jakim etapie są rozmowy.

BEZSTRONNOŚĆ wobec uczestników mediacji

Mediator nie opowiada się za żadną ze stron i w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich.

Strony mają równe prawa i są traktowane jednakowo. Mediator wystrzega się stronniczości lub okazywania uprzedzeń i oceniania stron ze względu na ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć lub zachowanie podczas mediacji.

NEUTRALNOŚĆ wobec przedmiotu sporu

Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu. Nie narzuca swojego systemu wartości, światopoglądu, nie udziela porad, nie przekonuje i nie wyraża własnego zdania w sprawach, które dotyczą stron. Nie ocenia składanych przez strony propozycji, nie podejmuje decyzji, lecz towarzyszy stronom w samodzielnym uzgodnieniu odpowiadających im ustaleń.

Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz za kształt i treść porozumienia spoczywa na stronach. Mediator nie ocenia rozwiązań przyjętych przez strony i akceptuje to co strony uważają za właściwe w ich sytuacji (w tym również brak porozumienia).

POUFNOŚĆ mediacji

Zarówno mediacja, jak i jej przebieg oraz rezultaty są objęte tajemnicą. Oznacza to, że bez zgody stron treść rozmów i podawane informacje nie wydostają się poza krąg osób biorących udział w mediacji. Nie mogą być one przekazywane żadnej instytucji ani osobie prywatnej.

Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji z wyjątkiem przestępstw wymienionych w art. 240 kodeksu karnego.

Strony konfliktu mogą zwolnić mediatora z obowiązku zachowania tajemnicy.

AKCEPTOWALNOŚĆ

Osobę mediatora akceptują obie strony konfliktu.

Zasada akceptowalności odnosi się również do zasad i reguł procedury, które powinny być uzgodnione na początku spotkań i zaakceptowane przez obie strony.

Mediacje prowadzone są podczas ok. 2-godzinnych sesji wspólnych i spotkań indywidualnych. Mediator umawia się ze stronami na spotkanie w wygodnym dla nich terminie.

Mediacje prowadzone są na terenie uczelni w pomieszczeniu zapewniającym poufność procesu, ewentualnie na życzenie i za obopólną zgodą stron przy użyciu komunikatorów internetowych lub w formie telekonferencji. Możliwe jest również przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego poprzez wymianę pism, wiadomości e-mail, telefonicznie.

Mediacja składa się z kilku etapów. Rozpoczyna ją kontakt mediatora ze stronami i uzyskanie ich zgody na mediację. Podczas pierwszej rozmowy, która ma charakter informacyjny, strona może spytać o przebieg mediacji i wszystko co z nią związane.

Na pierwszym spotkaniu ze stronami wprowadzane są zasady, przedstawiany jest cel mediacji i rozpoczyna się praca mediatora ze stronami nad szukaniem rozwiązania konfliktu.

Podczas mediacji odbywają się spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem, podczas których sprawdzana jest realność proponowanych rozwiązań.

Po spisaniu ugody i uzyskaniu jej akceptacji przez strony zostaje ona podpisana przez strony i mediatora.

Spotkania są prywatne, odbywają się w przyjaznej atmosferze, nie są nagrywane. Dokumenty pisemne sformułowane w procesie są archiwizowane i przechowywane zgodnie z przepisami RODO. Wszelkie notatki mediatora sporządzone podczas mediacji są niszczone po zakończeniu mediacji.