Praktyki studenckie • Biuro karier - WSH we Wrocławiu

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są integralnym elementem programu studiów. Są obowiązkowe, a ich wymiar jest z góry określony. Każdy rok i kierunek ma wyznaczonego opiekuna praktyk studenckich w biurze karier, do którego należy się zwracać z wszelkimi problemami, wątpliwościami czy pytaniami.

Warto, abyś zapoznał się z Zarządzeniem Rektora, w sprawie szczegółowych zasad organizacji, odbywania i zaliczania praktyk studenckich studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Link do dokumentu

 

Praktyki studenckie - od czego zacząć?

Pobierz skrócony przewodnik dla swojego kierunku!

 

Istnieją dwie ścieżki zaliczenia praktyk

 • A

  Poprzez praktykę studencką 

 • B

  Poprzez zaliczenie pracy zawodowej

 

Nowa forma zaliczenia praktyki studenckiej

Jako efekt zmiany ustawy od roku akademickiego 2019 obowiązują nowe zasady dotyczące praktyk studenckich. 

 

 

 

Zaliczenie praktyki studenckiej (od 2019/2020)

Samodzielnie wyszukujesz i wybierasz organizację, w której chciałbyś odbyć praktykę. Możesz w tym zakresie skorzystać z pomocy Biura Karier.

Dokumenty dla poszczególnych kierunków znajdują się w plikach (przejdź do dokumentów) Każdy z plików zawiera:

 • Sylabus

 • Ramowy plan praktyki

 • POROZUMIENIE w sprawie praktyki studenckiej

 • Sprawozdanie z odbytej praktyki

 • Ankietę pracodawcy

 • Ankietę studenta

 • Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki (dla odrębnej ścieżki zaliczenia)

Pliki w formacie docx należy pobrać na komputer. Student opisuje efekty uczenia się tylko w tabeli dla semestru, który zalicza. Pozostałe tabele usuwa lub pozostawia niewypełnione. Wskazane jest wypełnianie dokumentów na komputerze.

UWAGA: W innym wypadku przed wydrukowaniem należy rozszerzyć pola „opisu zadań odpowiadających efektom uczenia się” do koniecznych rozmiarów.

Krok po kroku

icon avatar
Krok 1

Pierwszym dokumentem, który należy przygotować jest Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej  – dokument, który podpisuje Dziekan oraz osoba reprezentująca organizację, w której odbywa się praktyka. (Dokument jest uniwersalny - jednakowy dla wszystkich kierunków i specjalności)

Realizacja praktyki studenckiej poza granicą dotyczy wymagania, by podmiot, u którego student realizuje praktykę, był ujęty we właściwym rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a działalność ta odpowiada Programowi Praktyki Studenckiej. To znaczy, że zgodnie z §2 ust 6. REGULAMINU PRAKTYK STUDENCKICH w WSH we Wrocławiu student powinien dostarczyć przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego wypis z rejestru przedsiębiorców  z danego kraju  

  

icon avatar
Krok 2

Odbywasz praktykę studencką zgodnie z ustalonym Ramowym programem praktyk oraz sylabusem przedmiotu praktyka studencka. (Znajdziesz je w pliku dla Twojego kierunku studiów poniżej)

icon avatar
Krok 3

Następnie składasz Sprawozdanie z odbycia praktyki studenckiej, zawierające szczegółowy przebieg realizowanych zadań. Integralną częścią sprawozdania jest  propozycja ocen za poszczególne efekty uczenia się podpisana przez osobę reprezentującą organizację, w której odbywasz praktykę. Sprawozdanie podlega merytorycznej ocenie przez opiekuna praktyk. Na jego podstawie opiekun wypełnia "Kartę weryfikacji efektów uczenia się" i podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia praktyki studenckiej.

icon avatar
Krok 4

Wypełniasz jeszcze dwa dokumenty, podsumowujące odbytą praktykę: Opinię studenta o przebiegu praktyki oraz Ankietę satysfakcji z praktyki studenckiej studenta.

Podsumowując: Sylabus oraz Ramowy plan praktyki to dokumenty, które zawierają wytyczne dla praktyki. Wypełniasz natomiast 4 dokumenty:

1.      Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej

2.      Sprawozdanie z odbycia praktyki studenckiej

3.      Opinię studenta o przebiegu praktyki

4.      Ankietę satysfakcji z praktyki studenckiej studenta.

Zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki studenckiej (od 2019/2020)

Praktyka studencka może być zaliczona w ramach Twojej pracy zawodowej, prowadzenia działalności gospodarczej lub odbytego stażu, o ile wykonywane zadania były zgodne z efektami uczenia się określonymi dla praktyk i miały wymagany wymiar godzinowy (Patrz: Ramowy program praktyk oraz sylabus przedmiotu praktyka zawodowa).  Decyzję podejmuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie przygotowanego przez Ciebie Wniosku o zaliczeniu pracy zawodowej.

W tej ścieżce wypełniasz tylko jeden dokument:

 1. Wniosek o zaliczeniu pracy zawodowej

Do wniosku dołączasz jednak 2 załączniki:

 1. Skan umowy o pracę/zlecenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę

 2. Odpis KRS lub CEIDG lub zagranicznego rejestru np. https://usr.minjust.gov.ua/

 

Dokumenty do pobrania

Studia licencjackie

Finanse i Rachunkowość [POBIERZ]

Turystyka i rekreacja [POBIERZ]

Zarządzanie [POBIERZ]

 

Studia inżynierskie

Informatyka (POBIERZ)

Logistyka (POBIERZ)

 

Studia magisterskie

Turystyka i rekreacja (POBIERZ)

Zarządzanie (POBIERZ)

 

Zaliczenie praktyki studenckiej dla roczników 2017 i 2018.

Samodzielnie wyszukujesz i wybierasz organizację, w której chciałbyś odbyć praktykę. Możesz w tym zakresie skorzystać z pomocy Biura Karier.

Krok po kroku

icon avatar
Krok 1

Pierwszym dokumentem, który należy przygotować jest Skierowanie do Odbycia Praktyki Studenckiej. Dokument ten powinien zostać opracowany przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. praktyk. Przed odbyciem praktyk należy także wypełnić Porozumienie w Sprawie Praktyki Studenckiej  – dokument, który podpisuje Dziekan oraz osoba reprezentująca organizację, w której odbywa się praktyka.

icon avatar
Krok 2

Odbywasz praktykę studencką zgodnie z ustalonym ramowym programem praktyk (znajdziesz go w Regulaminie praktyk) oraz sylabusem przedmiotu Praktyka Studencka.

icon avatar
Krok 3

Po zakończeniu praktyki musisz uzyskać podpisane przez osobę reprezentującą organizację, Potwierdzenie Odbycia Praktyki. Następnie składasz Sprawozdanie z Odbycia Praktyki Studenckiej, zawierające szczegółowy przebieg praktyki i realizowanych zadań. Sprawozdanie podlega merytorycznej ocenie przez opiekuna praktyk. Na jego podstawie opiekun wypełnia Kartę Weryfikacji Efektów Kształcenia i podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia praktyki studenckiej.

icon avatar
Krok 4

Wypełniasz jeszcze dwa dokumenty, podsumowujące odbytą praktykę: Opinię Studenta o Przebiegu Praktyki oraz Ankietę Satysfakcji z Praktyki Studenckiej Studenta.

Zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki studenckiej (dla 2017 i 2018)

Praktyka studencka może być zaliczona w ramach Twojej pracy zawodowej, prowadzenia działalności gospodarczej lub odbytego stażu, o ile wykonywane zadania były zgodne z efektami kształcenia określonymi dla praktyk i miały wymagany wymiar godzinowy. Decyzję podejmuje opiekun praktyk, na podstawie przygotowanego przez Ciebie Wniosku o Zaliczeniu Pracy Zawodowej.