Scholarships • For Student - WSH we Wrocławiu

Need more informations?

Leave us your contact information - we will contact you!

Go

Scholarships

Scholarship for students in difficult financial situation. The criteria is a monthly income per family member. The scholarship is to be allocated on application by the student.

All scholarships are awarded by the Scholarship Committee on the basis of an application submitted to the Kwestura or the Student Financial Service Office.

Detailed information and conditions for granting scholarships are set out in the Scholarship Regulations, which should be available to Students in the first half of September. During this time, applications for individual scholarships, instructions for filling in applications and all additional information regarding scholarships for a given academic year will also be available for download.

 

Types of scholarships

  • arrowRector's scholarship for the best students

The scholarship is allocated on the basis of the average of studies in a given academic year and scientific, sporting or artistic achievements.

Full-time students may apply for an increase in the amount of a social grant for living outside their place of residence - in a flat or a student dormitory rented in Wrocław. 

  • arrow Special scholarship

The scholarship to students with a current disability certificate, regardless of their family income. The scholarship is to be allocated on application by the student. 

  • arrow Minister's scholarship

The Minister's scholarship is awarded for achievements in science and outstanding sporting achievements. Applications for the Minister's scholarship shall be submitted by a higher education institution on behalf of a student once the student has provided documentation of his/her achievements. 

  • arrow One-time subsistence allowance

Aid for students who find themselves in a difficult financial situation due to random circumstances. It is granted at the student's request, on the basis of documents proving the deterioration of personal or family finances.

Stypendia na rok akademicki 2020/2021

Wnioski o stypendium rektora na semestr zimowy 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2020 r. wnioski na semestr letni 2020/2021 do dnia 15.03.2021 r.

Pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi na rok akademicki 2020/2021 upływa dnia 31.10.2020 r., natomiast w kolejnych miesiącach wnioski można składać do 15-go dnia miesiąca.

 

Wnioski o stypendia rektora i dla osób z niepełnosprawnością należy składać w Biurze Obsługi Finansowej Studenta – pok. 1/6 w godz. 10:00 – 14:00.

Wnioski o stypendium socjalne i zapomogi należy składać w Kwesturze – pok. 3/11, w dniach wtorek – czwartek w godz. 10:00 – 14:00.

 

Przyjmowane są tylko oryginały kompletnie wypełnionych wniosków wraz z załącznikami. Wnioski można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni – decyduje data wpływu wniosku. Wnioski muszą być wypełnione czytelnie oraz zawierać daty i podpisy Studenta pod wszystkimi oświadczeniami. Złożenie niekompletnego wniosku opóźni wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
Na Studencie ciąży obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

 

Pliki do pobrania

Regulamin świadczeń dla studentów na rok 2020/2021 

Wykaz dokumentów do stypendiów 

Wniosek o stypendium rektora 

Informacja o sposobie przeliczania średniej ważonej 

Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnością 

Wniosek o stypendium socjalne 

Załącznik nr 2– oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 3– oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym

Załącznik nr 4– oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Oświadczenie osoby bezrobotnej 

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna – informacja dla Studenta 

Załącznik nr 6 – oświadczenie o rezygnacji z przyznanego świadczenia

Wniosek o zapomogę jednorazową