Władze uczelni

Rektor

Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym jej pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez prawo do kompetencji innych organów Uczelni lub Założyciela. Rektorem WSH jest dr Roman Fulneczek.

Dziekan

Dziekan stoi na czele podstawowej jednostki organizacyjnej WSH, jaką jest Wydział Ekonomiczno – Menedżerski. Kieruje wydziałem w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia i rozwoju naukowego. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału i opiekunem studentów. Dziekanem Wydziału Ekonomiczno – Menedżerskiego jest dr inż. Halina Węgrzyn.

PROREKTOR

Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej jest zastępcą Rektora w Uczelni.  Pełni on funkcję  administracyjno-reprezentacyjne, bezpośrednio kierując projektami unijnymi, dotacjami oraz współpracą  jednostki z zagranicą Prorektorem WSH jest dr Marta Drozdowska. 

 

Rada wydziału

Rada Wydziału jest organem kolegialnym, sprawującym władzę na Wydziale Ekonomiczno-Menedżerskim, na którym są prowadzone wszystkie kierunki studiów. W skład Rady Wydziału wchodzą: Dziekan jako przewodniczący, Prodziekan, reprezentanci nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów.

Senat

Senat jest najwyższym kolegialnym organem władzy na Uczelni. W jego skład - zgodnie ze Statutem - wchodzą: Rektor jako przewodniczący, Prorektorzy, Dziekan, Kanclerz, przedstawiciele Założyciela, reprezentanci nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów.

 

Struktura

Katedry

W strukturze Uczelni funkcjonują trzy katedry:

  • Katedra Zarządzania
  • Katedra Turystyki i Rekreacji
  • Katedra Nauk Społecznych