Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Opis projektu

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2017 do 30.06.2018 i obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty województwa dolnośląskiego: świdnicki, dzierżoniowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, wrocławski i miasto Wrocław.
Projekt zakłada udział 130 osób (68 kobiet i 62 mężczyzn). Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (50+, osoby o niskich kwalifikacjach) w okresie realizacji projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 49 uczestników projektu w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

W projekcie przewidziany jest udział osób zamieszkałych na terenach wiejskich. 

 

Wsparcie udzielane w ramach Projektu realizowane będzie w postaci:

1. Identyfikacji potrzeb oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej.

Wsparcie realizowane będzie w dwóch działaniach:

- identyfikacja potrzeb z zastosowaniem Indywidualnych Planów Działania - 3 spotkania z doradcą zawodowym (łącznie 8 godzin),

- poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery - 2 spotkania z doradcą zawodowym (łącznie 5 godzin).

2. Nauki aktywnego poszukiwania pracy (warsztaty grupowe).

Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników projektu kompetencji społecznych w zakresie umiejętności: komunikacyjnych i pracy w grupie, aktywnego poszukiwania pracy, efektywnej autoprezentacji oraz zachowywania się w sytuacjach stresowych. Warsztaty obejmują wsparciem 130 uczestników, czas trwania wsparcia to 16 godzin (2 dni po 8 godzin).

3. Realizacji wysokiej jakości szkoleń.

Celem szkoleń jest nabycie przez 130 uczestników projektu kwalifikacji zawodowych w zakresie zgodnym z oczekiwaniami pracodawców i adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości około 800 zł (817,92 zł).

4. Realizacji staży zawodowych.

Staże będą prowadzone w zakresie branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy. Staże zorganizowane zostaną dla 40 uczestników projektu i będą trwały 3 miesiące. Projekt przewiduje stypendium stażowe dla uczestników projektu w wysokości około 990,00 zł (997,40 zł).

aktualności

2017-08-07

Zapraszamy uczestniczki i uczestników projektu "Kwalifikacje drogą do zatrudniania" do udziału w warsztatach grupowych "Nauka Aktywnego Poszukiwania Pracy" . Zajęcia odbędą się w  dniach 22-23 sierpnia br. w godzinach od 8:30 do 17:00  w budynku SWPS przy ulicy Ostrowskiego 30 (sala 101). Warsztaty prowadzić będzie doktor Kamila Madeja-Bień.  

 

2017-06-27

Zapraszamy do udziału w warsztatach grupowych "Nauka Aktywnego Poszukiwania Pracy", które organizowane są w ramach projektu "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia". Warsztaty odbędą się w dniach od 28.06 do 29.06 br. w godzinach od 8:30 do 17:00 w budynku SWPS przy ulicy Ostrowskiego 30 (sala 101). 

Więcej informacji o projekcie

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław

Biuro projektu
pok. 3/1
tel. 71 333 11 36
e-mail: projektefs@handlowa.eu


Całkowita wartość projektu: 1 588 772, 16 zł
Wysokość dofinansowania: 1 507 682,16 zł