"Kwalifikacje drogą do zatrudnienia"

Projekt pt. "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-0112/16-00 realizowany jest przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2017 do 30.06.2018 i obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty województwa dolnośląskiego: świdnicki, dzierżoniowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, wrocławski i miasto Wrocław. Projekt zakłada udział 130 osób (68 kobiet i 62 mężczyzn). Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (50+, osoby o niskich kwalifikacjach) w okresie realizacji projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 49 uczestników projektu w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

więcej o projekcie

"Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie"

Projekt pt. “Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego nr umowy RPDS.10.03.00-02-0313/16-00

Projekt skierowany jest do 216 dorosłych osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT, zamieszkujące powiaty: górowski, wołowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki.
Projekt zakłada w okresie 2017r. realizację wysokiej jakości szkoleń komputerowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Kursy są prowadzone od podstaw przez doświadczonych trenerów i obejmuje w sym zakresie zdobycie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework.

więcej o projekcie

"Twoja Opcja Kariery"

Twoja Opcja Kariery czyli wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji studentów, to projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowego wkładu publicznego. W ramach projektu studenci ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich mogą otrzymać wsparcie na początku swojej kariery zawodowej.  

Projekt realizowany jest od listopada 2016 roku i potrwa do marca 2019 roku. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z diagnostyki swoich kompetencji w oparciu o specjalistyczne narzędzia informatyczne. Każdy uczestnik otrzyma też indywidualne porady w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu odbędzie się też szereg warsztatów kształtujących kompetencje związane z przedsiębiorczością. Dla 12 wybranych osób przewidziana jest też organizacja mentoringu w miejscu nowej pracy. Dzięki projektowi rozwinięte zostało Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej, w którym zostało zatrudnionych trzech nowych doradców. 

więcej o projekcie 

"Równy Komiks. Ogólnopolska kampania na rzecz równości szans na rynku pracy”

Projekt realizowany w okresie 2013-2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt dotyczy promocji równego dostępu do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn oraz łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Polega na opracowaniu i wydrukowaniu komiksu oraz zaprojektowaniu planu zajęć równościowych dla uczniów szkół średnich. Materiały te będą przekazywane szkołom średnim w całym kraju. Stworzono także interaktywną stronę dla uczniów, na której mogą poszerzać i sprawdzać swoją wiedzę. W planach jest również przygotowanie filmu dla pracodawców zachęcającego do zastosowania dobrych praktyk

"Odpowiadamy na wyzwania nowych rynków - innowacyjna edukacja menedżerska"

Projekt realizowany w okresie 2010-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt służył wzmocnieniu i rozwojowi potencjału dydaktycznego WSH oraz zwiększeniu liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Uczelnia wypracowała specjalność w języku angielskim „Organizator Megaimprez” na studiach drugiego stopnia kierunku „Zarządzanie”. Modyfikacja programów nauczania, rozwój platformy e-learningowej oraz wprowadzenie przedmiotów związanych z praktyką biznesu znacząco wpłynęły na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. W ramach projektu wykształcono ponad 40 wysokiej klasy specjalistów, którzy bez przeszkód będą łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym.

"Kształcimy dla pracy"

Projekt realizowany w latach 2009-2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu była modyfikacja programów nauczania, zmiana sposobu kształcenia za pomocą bardziej efektywnego wykorzystania technik multimedialnych, rozbudowa platformy e-lerningowej i wyposażenie laboratoriów komputerowych w profesjonalny sprzęt. Uczelnia utworzyła unikalną specjalność w języku angielskim „International Business & Trade” na studiach II Stopnia „Zarządzanie”. Zrealizowano także 6 darmowych szkoleń dla osób spoza uczelni oraz 3 programy dokształcania dla pracowników WSH: kurs języka angielskiego, kurs technik multimedialnych oraz trzymiesięczny staż w American University w Waszyngtonie.

"Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku" w partnerstwie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą

Projekt realizowany w latach 2009-2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu było badanie dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących na Dolnym Śląsku, na tle Europy i świata. Badania zostały zrealizowane przez zespół wysokiej klasy specjalistów ze świata nauki i biznesu i objęły 1000 przedstawicieli przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki zostały wydane w ramach projektu w postaci 6 publikacji, zorganizowano także 4 konferencje.

"Przyszłość jest Kobietą"

Zadanie publiczne pt. „Przyszłość jest Kobietą”, projekt realizowany w latach 2007-2009 w ramach Konkursu Dotacji - „Fundusze strukturalne na poziomie NSS”, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Projekt obejmował badanie pt. „Kobiety w Zarządzaniu”, przeprowadzone na 400 kobietach menedżerach wyższego i średniego szczebla z terenu całej Polski. Badanie zrealizowano w 2008 roku, a jego wyniki zostały opublikowane w książce pt. ”Kobiety w zarządzaniu i uwarunkowania ich sukcesów”, dostępnej zarówno w wersji drukowanej, jak i pdf.