Stypendia • Dla Studenta - WSH we Wrocławiu

Stypendia

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu otrzymuje dotację z MNiSW na pomoc materialną dla studentów. W ramach takiej pomocy przyznawane są następujące stypendia:

 • arrow  Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.

 

 • arrow  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium przyznaje się na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych. Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim.

 

 • arrow  Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta.

 

 • arrow  Stypendium Ministra

Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć.

 

 • arrow  Jednorazowa zapomoga

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

 

Wszystkie stypendia przyznawane są przez Komisję stypendialną na podstawie złożonego wniosku w Kwesturze. Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendiów określane są w Regulaminie stypendiów.  

 

 

Stypendia na rok akademicki 2020/2021

uwaga zmiana Regulaminu z dnia 15.10.2020!

Wnioski o stypendium rektora na semestr zimowy 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2020 r.

Pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi na rok akademicki 2020/2021 upływa dnia 31.10.2020 r., natomiast w kolejnych miesiącach wnioski można składać do 15-go dnia miesiąca.

 

Wnioski o stypendia rektora i dla osób z niepełnosprawnością należy składać w Biurze Obsługi Finansowej Studenta – pok. 1/6 w godz. 10:00 – 14:00.

Wnioski o stypendium socjalne i zapomogi należy składać w Kwesturze – pok. 3/11, w dniach wtorek – czwartek w godz. 10:00 – 14:00.

 

Przyjmowane są tylko oryginały kompletnie wypełnionych wniosków wraz z załącznikami. Wnioski można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni – decyduje data wpływu wniosku. Wnioski muszą być wypełnione czytelnie oraz zawierać daty i podpisy Studenta pod wszystkimi oświadczeniami. Złożenie niekompletnego wniosku opóźni wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
Na Studencie ciąży obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

 

Informujemy, że z dniem 15 października 2020 r. uległ zmianie Regulamin świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021.

Istotnymi zmianami, które zostały wprowadzone w Regulaminie są:

 1. Rozszerzenie katalogu dochodu utraconego o okoliczność obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19

 2. Wprowadzenie zapisu, że świadczenia dla studentów nie przysługują studentom, którzy są:

  1. kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

  2. funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącymi funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 3. Wprowadzono zapis, że Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty odbioru decyzji, do złożenia oświadczenia o rezygnacji z przyznanego świadczenia (załącznik nr 6), jeżeli zdecydował się pobierać świadczenia na innym kierunku/innej uczelni. Brak złożonego oświadczenia jest równoznaczny z wyborem przyznanego świadczenia na kierunku, na którym ubiegał się student w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

 4. W formularzach o stypendia rozbudowano oświadczenia dotyczące okresu studiowania.

 

Osoby, które złożyły wnioski o stypendia na poprzednich formularzach proszone są o uzupełnienie dodatkowego oświadczenia.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin świadczeń dla studentów na rok 2020/2021

Wniosek o stypendium rektora

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Informacja o sposobie przeliczania średniej ważonej

Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Oświadczenie osoby bezrobotnej

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna – informacja dla Studenta

Załącznik nr 6 Oświadczenie o rezygnacji z przyznanego świadczenia

Dodatkowe oświadczenie – dla osób które złożyły wniosek przed zmianą regulaminu